Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Na tej stronie można pobrać pełną wersję instalacyjną programu oraz uaktualnienia do programu.

Pełna wersja instalacyjna programu Mała Księgowość "Rzeczpospolitej"

Setup 2018.3.1 , nie podpisany  lub jako zip

Instrukcja

Pobierz instrukcję programu

Uaktualnienia

Uaktualnienie 2018.3.1, nie podpisane  lub jako zip

Release Candidate

 • Dodano możliwość włączenia miesięcznej numeracji dowodów wewnętrznych,
 • Dodano możliwość sortowania dokumentów po uwagach,
 • Dodano możliwość podglądu i zmiany podatnika w pliku JPK_VAT (nazwa pełna, e-mail),
 • Dodano możliwość ukrywania pozycji z zerowymi cenami na wydruku spisu z natury,
 • Dodano możliwość wprowadzania udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem z dwoma miejscami po przecinku,
 • Dodano opcję "Gospodarka magazynowa", przy wyłączonej gospodarce magazynowej można w prostszy sposób wystawiać faktury (dawne faktury usługowe), menu programu jest prostsze i bardziej dostosowane do potrzeb użytkowników,
 • Zmieniono "Faktura usługowa" na "Faktura",
 • Poprawiono importowanie dokumentów księgowych z plików XML dla kontrahentów, których nazwy zawierały znaki końca linii,
 • Poprawiono działanie opcji ujmowania pracowników z niezerowymi zaliczkami (działa i dla PIT-4 i PIT-4R),
 • Poprawiono automatyczne księgowanie dokumentów magazynowych,
 • Poprawiono generowanie VAT-ZD dla kontrahentów z NIP zawierającym przedrostek PL,
 • Usunięto skrót "UPO-MF" z okna wysyłki e-deklaracji (Drukowanie UPO poprzez przycisk "Drukuj UPO"),

Uaktualnienie 2018.2.10, nie podpisane  lub jako zip

Release Candidate

 • Dodano możliwość masowego sprawdzenia europejskich kontrahentów jako podatników czynnych VAT w systemie VIES,
 • Dodano możliwość sprawdzania kontrahentów tylko wg zakupów,
 • Dodano informację przy próbie edycji zasad płacy,
 • Dodano przyciski wyboru konkretnego miesiąca dla rozliczenia kwartalnego VAT dla rejestrów VAT sprzedaży i zakupów,
 • Dodano wykazywanie zapisów netto oraz VAT z 4% stawką VAT w pliku JPK w kolumnach netto i VAT 8%,
 • Rozszerzono pole numeru faktury dostawcy do 32,
 • Poprawiono masowe sprawdzanie kontrahentów jako podatników czynnych VAT,
 • Poprawiono tworzenie PKPiR dla dokumentów dla firmy nie w VAT, które trafiają do VAT-9M, powinny być w netto,

Uaktualnienie 2018.2.9, nie podpisane  lub jako zip

 • !Zmieniono interfejs do http://mikro-jpk.mf.gov.pl po niezapowiadanej zmianie przez Ministerstwo Finansów,

Uaktualnienie 2018.2.8, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość utworzenia pliku eksportowanych dokumentów magazynów i faktur za wybrany okres,
 • Dodano możliwość drukowania nazwy kraju na fakturze,
 • Dodano możliwość zapisu UPO do pliku XML,
 • Dodano grupowe usuwanie dokumentów z listy importowania,
 • Dodano informację, z których pól którego formularza pobierać kwotę przychodu,
 • Dodano możliwość wprowadzania kompensat dla dokumentów korygujących (bilansowanie ich z normalnymi dokumentami),
 • Przywrócono w rozrachunkach z kontrahentami pokazywanie tylko rozrachunków z danego roku (pełna historia rozrachunków dostępna jest w opcji "Historia"),
 • Poprawiono pokazywanie roku daty zdarzenia gospodarczego, dla zdarzeń dla których obowiązek podatkowy VAT przypada w kolejnym roku (tylko gdy pokazywane z poziomu kolejnego roku),
 • Poprawiono kwoty na wydruku zestawieniu zapłat w przypadku gdy VAT nie podlega rozrachunkowi (np. w przypadku odwrotnego obciążania),
 • Poprawiono aktualizację PIT-5/5L dla wielu działalności różniących się co do VAT,
 • Poprawiono importowanie niektórych znaków specjalnych XML,
 • Poprawiono wysyłanie do systemu Mikro-JPK (podpisywanie danymi) "pustych" plików JPK (plik jest powiększany do przynajmniej 1kB, aby system go zaakceptował),
 • Poprawiono sprawdzanie kontrahentów w przypadku powtarzającego się NIP w dwóch lub więcej kontrahentów,
 • Poprawiono obliczenia cen i marży dla dokumentu PZ (przy modyfikowaniu ceny sprzedaży, zmieniany jest narzut),

Uaktualnienie 2018.2.7, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość podpisania plików JPK danymi,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania daty wypłaty na liście płac,
 • Dodano możliwość przełączanie pomiędzy wydrukiem miesiąca naliczenia a miesiącem płacy na karcie przychodów (domyślnym miesiącem jest miesiąc płacy),
 • Poprawiono uzupełnianie automatycznego dnia wypłaty, gdy dzień był podany spoza zakresu i dodano obsługę ostatniego dnia, 31 to zawsze ostatni dzień,

Uaktualnienie 2018.2.6, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano automatyczne sprawdzenie plików JPK podczas ich tworzenia oraz przed wysyłką,
 • Dodano możliwość wprowadzania dowolnych numerów NIP dla krajów z poza unii europejskiej,
 • Dodano możliwość nie importowania dokumentów do PKPiR lub ewidencji VAT (bez wpisu),
 • Dodano możliwość ujmowania tylko pracowników z niezerową zaliczką w PIT-4R,
 • Dodano automatyczne uzupełnianie brakujących dat wypłaty (tylko dla obliczeń), jeśli automatyczne uzupełnianie skonfigurowane w opcjach,
 • Usunięto możliwość wysyłanie JPK do środowiska testowego,
 • Poprawiono zliczanie płac na przełomie roku w przypadku pracowników wprowadzonych w innej kolejności,
 • Poprawiono zliczanie kwot księgowych gdy firma nie jest w VAT, a ma aktywne rejestry VAT,
 • Poprawiono ustalanie ceny sprzedaży w przypadku tworzenia PZ w walucie,
 • Poprawiono eksport płac do Płatnika wg zasad płacy,

Uaktualnienie 2018.2.5, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość wydrukowania ceny jednostkowej i wartości na fakturze marża,
 • Dodano możliwość wystawiania faktur wewnętrznej, komis oraz marża dla faktury usługowej,
 • Dodano możliwość wyboru sortowania dokumentów w PKPiR w obrębie tego samego dnia,
 • Poprawiono uzupełnianie danych kontrahenta oraz konta bankowego podczas realizacji abonamentów,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 "za następny miesiąc",
 • Poprawiono działanie automatycznego księgowania nieodliczonego VATu w przypadku ,

Uaktualnienie 2018.2.4, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano zasady płac, dzięki którym można określić, gdzie trafiają poszczególne płace, np. jak według daty wypłaty wypełniany jest PIT-11,
 • Dodano możliwość wprowadzenia towaru na dokumentach PZ i RR przy określonej marży wg ceny sprzedaży - modyfikowana jest odpowiednio cena zakupu,
 • Dodano możliwość definiowania trzeciego członu faktury w dowolnym miejscu w formacie faktury,
 • Dodano możliwość wyłączenia drukowania terminu realizacji zamówienia na fakturze zaliczkowej,
 • Dodano możliwość wydruku "oryginał/kopia" na wydruku not korygujących,
 • Dodano możliwość wysyłania ukrytej kopii do siebie dla wysyłania faktur mailem,
 • Dodano możliwość tworzenia JPK_VAT tylko zakupy lub tylko sprzedaż (do eksportu do innych programów),
 • Dodano opcję do określenia preferowanego typu dokumentu przy wprowadzaniu nowego dokumentu WZ,
 • Dodano opcję do wyłączenia podpisów w oglądanej e-deklaracji,
 • Dodano zestawienie zobowiązań,
 • Zmieniono aby generował się JPK VAT 3 za wszystkie okresy, nie tylko za okres od którego on obowiązuje,
 • Poprawiono odświeżanie terminarza zobowiązań i należności po dokonaniu zapłaty za dokument nie zaksięgowany (dotychczas pozycja się nie odświeżała),
 • Poprawiono nadawanie numeru faktury pro forma przy wystawianiu faktury pro forma z zamówienia odbiorcy przy stosowaniu niestandardowego formatu numeru faktur,
 • Poprawiono podgląd faktur zaliczkowych,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wszystkich o tym samym NIP lub PESEL w przypadku gdy składają się z samych dziewiątek - wtedy aktualizacja jest po imieniu i nazwisku,
 • Poprawiono dodawanie towaru do wewnątrzwspólnotowego dokumentu PZ, stawka VAT jest zmieniana na 0% (wycofanie zmiany z wersji 2018.1.8),
 • Poprawiono ustawianie opisu zdarzenia gospodarczego w czasie importowania,
 • Poprawiono zliczanie osób dla PIT-4 i PIT-4R - brane pod uwagę są tylko osoby z niezerowymi zaliczkami na podatek,
 • Poprawiono brak domyślnego konta bankowego przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono brak zapisu danych kontrahenta przy realizacji szablonu faktury,
 • Poprawiono uwzględnianie opcji dotyczącej rabatu na zamówieniu, na zamówieniu dołączonym do faktury zaliczkowej,
 • Poprawiono błąd przy wydruku szablonu faktury,
 • Poprawiono obliczanie kwot zwrotu w VAT-7/7K,
 • Poprawiono wysyłanie przy użyciu podpisanego już pliku do systemu JPK po wysłaniu do środowiska testowego - ze względu na różne klucze MF używane do podpisu do obu środowisk, taka ponowna szybka wysyłka jest niemożliwa,
 • Usunięto okno wystawiania paragonów, zastępując je szybkim przejściem do tworzenia nowego paragonu (wszystkie realizowane funkcje z okna wystawiania paragonów można wykonać w oknie zestawienia dokumentów magazynowych),

Uaktualnienie 2018.2.3, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano możliwość scalania JPK_VAT (2) z JPK_VAT (3),
 • Dodano ograniczenie do aktualizowania PIT-11 dla wszystkich działalności (muszą posiadać ten sam NIP),
 • Dodano nazwę okresu do nazwy wydruku rejestrów VAT,
 • Zmieniono drukowanie i wysyłanie formularzy po wygaśnięciu licencji - pozwala do końca okresu ważności licencji,
 • Zmieniono sposób zapisu numerów NIP z kodem kraju w pliku JPK (usunięto znak spacji po kodzie kraju),
 • Ujednolicono wydruk wystawcy na nocie korygującej,
 • Poprawiono aktualizowanie PIT-11 dla wielu działalności (w niektórych przypadkach aktualizacja nie była symetryczna dla wszystkich firm),
 • Poprawiono obsługę znaków diakrytycznych przy kodowaniu XML,

Uaktualnienie 2018.2.2, nie podpisane  lub jako zip

 • Dodano sortowanie w raporcie sprawdzeń kontrahentów,
 • Poprawiono tworzenie storno,
 • Poprawiono wyszukiwanie dokumentów księgowych z rozrachunków z kontrahentami,